Proves A2 de Angles i Frances

image_pdfimage_print

Proves per a l’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic (A2) de les llengües anglés i francés.

Requisits de participació
  • Tindre, almenys, setze anys complits l’any 2020
  • Estar matriculat en un centre docent de la Comunitat Valencià l’any 2020 en alguna de les ensenyances d’Educació Secundària o Formació Professional.
Sol·licituds i terminis d’admissió

Els alumnes i les alumnes presentaran la sol·licitud de participació en la prova homologada en la secretaria del centre docent en què estan matriculats. El termini per a la presentació del 13 de gener al 17 de gener del 2020.

Llistes admissió alumnat

 24 de gener del 2020 en tauler d’anuncis secretària

Realització de la prova

Del 03 al 07 de febrer del 2020.


Pruebas para la obtención del Certificado de Nivel Básico (A2) de las lenguas inglés y francés.

Requisitos de participación
  • Tener, al menos, dieciséis años cumplidos en el año 2020
  • Estar matriculado en un centro docente de la Comunitat Valenciana en el año 2020 en alguna de las enseñanzas de Educación Secundaria o Formación Profesional.
Solicitudes y plazos de admisión

Los alumnos y las alumnas presentarán la solicitud de participación en la prueba homologada en la secretaría del centro docente en el que están matriculados. El plazo para la presentación del 13 de enero al 17 de enero de 2020.

Listas admisión alumnado

 24 de enero de 2020 en tablón de anuncios secretaria

Realización de la prueba

 Del 03 al 07 de febrero de 2020.