Transport escolar col·lectiu per al curs 2018-2019

image_pdfimage_print

Transport escolar col·lectiu per al curs 2018-2019

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se establecen las condiciones para ser usuario o usuaria del servicio de transporte escolar colectivo para el curso 2018-2019. [2018/5578]

 http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5578.pdf

 Quart. Persones beneficiàries. Requisits

4.1. Podran ser persones beneficiàries del servei escolar complementari de transport l’alumnat que es trobe en algun dels següents supòsits:

  1. a) Alumnat de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria quan haja sigut escolaritzat en un centre d’un municipi diferent de la seua residència per no disposar en aquest d’oferta educativa. A l’efecte de transport escolar, es considerarà municipi diferent els nuclis de població o nuclis disseminats, separats territorialment del municipi al qual pertanga aquest nucli, sempre que es tracte de nuclis amb una identitat històrica i cultural fàcilment recognoscible i independent de la resta del municipi al qual pertanyen i a més es troben separats de qualsevol altre nucli de població del municipi per una franja de sòl no urbanitzable, i que aquest nucli no compte amb centre educatiu. En cap cas tindran aquesta consideració les urbanitzacions o nuclis de població de característiques similars. Per a acreditar aquestes circumstàncies s’haurà de presentar l’annex III signat pel secretari o secretària de l’ajuntament al qual pertanga el nucli de població.
  2. b) Alumnat escolaritzat en centres o aules específiques d’Educació Especial. c) Alumnat d’Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria el domicili habitual del qual, degudament acreditat, estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint la trajectòria de menor distància accessible i segura. Amb caràcter excepcional, i amb un informe previ motivat de la direcció territorial competent en matèria d’educació, es podran tindre en compte aquelles zones en què l’accés al centre docent siga dificultós a causa de l’orografia del terreny, de la perillositat de les vies o del temps d’accés. En qualsevol cas, per a ser alumnat beneficiari, s’haurà de complir alguna de les premisses següents:

c.1) Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre més pròxim seguint la trajectòria de menor distància accessible i segura al domicili habitual dins de la seua localitat o àrea d’influència.

c.2) Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre d’adscripció del seu centre educatiu.

c.3) Que el centre d’escolarització estiga determinat per resolució d’escolarització de la direcció territorial d’educació corresponent.

c.4) En Educació Secundària, el centre d’escolarització determinarà la condició de l’alumnat com a beneficiari del transport escolar, si el centre de Primària del qual procedeix era el que li corresponia segons les circumstàncies assenyalades en els apartats anteriors.

4.2. L’alumnat escolaritzat en un centre educatiu de l’àrea d’influència del domicili laboral d’algun dels pares, mares, tutors o tutores no tindrà la consideració de beneficiari d’aquest servei.

4.3. El compliment dels requisits establits es comprovarà d’ofici per part de la conselleria amb competències en matèria d’educació i per les direccions territorials corresponents. En els casos en què no siga possible, se sol·licitarà als interessats l’aportació de la documentació acreditativa pertinent.

4.4. La distància existent entre el domicili i el centre d’escolarització la fixaran els responsables dels centres educatius, a través de l’eina desenvolupada a aquest efecte per part de la conselleria competent en matèria d’educació. En el cas que això no siga possible, aquesta distància se certificarà per l’ajuntament corresponent a petició de les direccions dels centres, o bé per mitjà d’un certificat individual entregat als interessats.

Seté. Sol·licituds. Forma i termini de presentació

7.1. El model de sol·licitud i el procediment per a la seua tramitació serà únic per a la convocatòria d’ajudes per al menjador escolar i per al transport, i en aquest s’indicarà les diferents ajudes que se sol·liciten per a cada alumne o alumna.

7.2. La forma de presentació serà la següent:

  1. a) Alumnat que en el curs 2017-2018 ja va sol·licitar la prestació del servei complementari de transport: A partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, els pares, mares, tutors o tutores de l’alumnat, sempre que en el moment de sollicitud de l’ajuda no hagen canviat les condicions o circumstàncies que van ser al·legades en el curs anterior, podran sol·licitar en el centre educatiu on estiga matriculat, un esborrany de sol·licitud de la prestació del servei complementari de transport escolar, on constaran pregravades les dades que ja consten en poder d’aquesta administració. El centre entregarà un esborrany per a cada alumne o alumna encara que formen part de la mateixa unitat familiar. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar-lo en el centre on estaran matriculats durant el curs 2018-2019. En aquests casos, no farà falta aportar cap documentació justificativa. En el cas d’alumnat pertanyent a una unitat familiar amb més d’un alumne o alumna sol·licitant, es procedirà de la següent manera: si l’esborrany de l’alumnat és correcte, s’efectuarà la confirmació de les dades, si les dades d’algun alumne o alumna no són conformes, o en absència d’esborrany, s’haurà de presentar nova sol·licitud només per a aquest alumne o alumna, i s’haurà d’omplir l’annex I i adjuntar la documentació acreditativa. Tant la confirmació de l’esborrany com la presentació de l’annex I es realitzaran en el centre on l’alumnat estarà matriculat durant el curs 2018-2019.

En el cas que la disconformitat afecte tots els membres de la unitat familiar s’haurà de presentar nova sol·licitud seguint el procediment que s’indica en l’apartat següent. b) Alumnat que en el curs 2017-2018 no va sol·licitar la prestació del servei complementari de transport: La sol·licitud es realitzarà presentant l’annex I, omplint i adjuntant la documentació acreditativa que es requereix en aquesta resolució en el centre on estarà matriculat l’alumnat durant el curs 2018-2019.

7.3. En tots els casos els terminis ordinaris de presentació seran des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució fins a la finalització del període de formalització de la matrícula si continua en aquest centre, o durant el període de formalització de la matrícula en cas que canvie de centre educatiu.

7.4. A partir de la finalització del període de matrícula únicament s’admetrà la presentació de sol·licituds en aquells casos en què l’escolarització es produïsca fora d’aquestes dates, d’acord amb el que es preveu en la normativa que regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana. En aquests casos el termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats des de la data de matriculació. En tot cas, l’alumnat haurà de reunir els requisits generals establits en els apartats 4 o 5 d’aquesta resolució per a obtindre la condició de beneficiari o autoritzat del servei de transport escolar.